Respect voor privacy

Het bedrijf waarvan de contactgegevens zijn vermeld op de “contact” -pagina van de website en de gebruiker die persoonsgegevens aan laatstgenoemde meedeelt, verbinden zich ertoe de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de verordening (EU ) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27/04/2016 (AVG).

Het Bedrijf verzamelt en verwerkt de identiteitsgegevens en contactgegevens die het van de Gebruiker ontvangt, in het bijzonder via het contactformulier op de website en van elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn het beantwoorden van vragen van de Gebruiker, het uitvoeren van een overeenkomst, het beheer van klanten en hun bestellingen, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een contract, de toestemming van de Gebruiker, de naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang van het Bedrijf.

De voornoemde persoonsgegevens zullen worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften inzake gegevensbescherming en zullen, behoudens andere toestemming van de Gebruiker, enkel worden doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover nodig in het kader van het voornoemde doeleinden voor genoemde verwerking.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid en actualisering van de persoonsgegevens die hij aan het Bedrijf verstrekt, en verbindt zich ertoe de bepalingen van de algemene gegevensbeschermingsregels strikt na te leven met betrekking tot de personen wiens persoonsgegevens hij heeft doorgegeven, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die zij/hij van haar eigen klanten kan ontvangen.

Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is, afhankelijk van de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel). Gebruikersgegevens worden in ieder geval uiterlijk 31 december van het zevende jaar volgend op het verzamelen van de gegevens uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van persoonsgegevens die wij op grond van specifieke wetgeving langer moeten bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens noodzakelijk zijn.

Door de overeenkomst die hij geeft bij het invoeren of meedelen van zijn persoonlijke gegevens, stemt de gebruiker, naast de hierboven gedefinieerde verwerking, in met het verzamelen en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens op de hieronder gedefinieerde manier.

Het bedrijf verzamelt persoonlijke identificatie-informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, totaal aantal bezoeken aan de site, aantal bezoekers aan elk van de pagina’s van de site, domeinnamen van internetproviders van bezoekers , IP-adressen, cookies).

De Gebruiker geeft zijn toestemming voor het gebruik van zijn gegevens voor reclame-, commerciële of marketingdoeleinden en stemt ermee in om van het Bedrijf informatie te ontvangen op zijn e-mailadres (nieuwsbrief, enz.) of per post.

Recht op inzage: de Gebruiker heeft het recht om op elk moment te vragen of zijn gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en met welk doel.

Recht op rectificatie: de Gebruiker heeft het recht om te allen tijde op eenvoudig verzoek te verzoeken dat zijn valse of onvolledige gegevens worden verbeterd of aangevuld.

Recht op beperking van de verwerking: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons IT-systeem “gemarkeerd” moeten worden en gedurende een bepaalde periode niet meer kunnen worden gebruikt.

Recht op gegevenswissing (‘recht om vergeten te worden’): Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, heeft de Gebruiker het recht te eisen dat zijn gegevens worden gewist.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: de gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens naar hem worden verzonden in een “gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat”.

Klachtrecht: De gebruiker kan een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Het bedrijf verbindt zich ertoe technische en organisatorische maatregelen te nemen die een adequaat beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen. Het Bedrijf stelt de klant op de hoogte van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens waarvan het op de hoogte is.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen in de browser van uw computer of uw mobiele apparaat wanneer u deze website bezoekt. De cookie bevat een unieke code waarmee uw browser kan worden herkend tijdens uw bezoek aan de website (“session cookie”) of bij toekomstige herhaalde bezoeken (“permanente cookie”).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; het heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.

Cookies worden op uw computer of mobiele apparaat opgeslagen in uw browsermap.

De inhoud van een cookie bestaat doorgaans uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke versleutelde code. Cookies zorgen over het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website.

Daarnaast helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website. Cookies kunnen ook worden gebruikt om de inhoud van een website of de advertenties op deze site relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

Functionele cookies zijn nodig om het bezoek aan de Sites en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken.

Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende onderdelen van de websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen, een meertalige website raadplegen en de inhoud van uw winkelmandje bijwerken.

Evenzo, wanneer u toegang wilt tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in uw administratiegebied of een andere applicatie die aan u beschikbaar is gesteld (bijv. Extranet, webmail, enz.), zijn cookies essentieel om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u toegang geeft tot uw persoonlijke informatie.

Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet of niet werken zoals zou moeten.

De Sites plaatsen een cookie op uw computer met het oog op statistische analyse en meting van het sitebezoek en om de toegang tot de site te vereenvoudigen.

Deze cookie legt informatie vast met betrekking tot de navigatie van bezoekers op de site.

Het slaat informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, namelijk bepaalde bezoekersinformatie over de bezoeker, zoals de naam van het domein en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruikte computer, de datum en het tijdstip van de navigatie van de bezoeker op de Sites en de URL’s van waaruit de bezoeker naar de site is gegaan.

U bent te allen tijde vrij om uw voorkeuren op het gebied van cookies te configureren of opnieuw te configureren: Cookies configureren

AVG nieuwsbrief

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Het doel is om uw persoonlijke gegevens te beschermen, dat wil zeggen alle informatie waarmee u kunt worden geïdentificeerd.

U ontvangt deze e-mail omdat u zich momenteel in onze database bevindt.

Daarom lijkt het ons belangrijk om u te herinneren aan uw rechten.

Wij verbinden ons ertoe de geldende regelgeving na te leven die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27-04-2016 (RGPD).

We verzamelen en verwerken de identiteitsgegevens en contactgegevens die we ontvangen van onze klanten en elke andere nuttige contactpersoon. De doeleinden van deze verwerking zijn de uitvoering van een overeenkomst, klantenbeheer, boekhouding en directe prospectieactiviteiten, zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. De rechtsgronden zijn de uitvoering van een contract, toestemming, naleving van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of gerechtvaardigd belang.

Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene voorschriften voor gegevensbescherming en worden alleen doorgegeven aan onderaannemers, ontvangers en/of derden voor zover nodig voor de bovengenoemde doeleinden voor de verwerking.

Persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en de relatie (al dan niet contractueel) met een maximum van 10 jaar, tenzij er toestemming is om deze periode te verlengen. Klantgegevens worden in ieder geval uiterlijk op 31 december van het zevende jaar na afloop van het contract uit onze systemen verwijderd, tenzij de klant toestemming heeft gegeven voor het bewaren van zijn gegevens, behalve voor persoonsgegevens die wij op grond van specifieke wetgeving voor een langere periode verplicht te bewaren.

Wij informeren u dat u de volgende rechten heeft:

Recht op inzage: u heeft het recht om te allen tijde te vragen of uw gegevens zijn verzameld, voor hoe lang en met welk doel.

Recht op rectificatie: u heeft het recht om te allen tijde op eenvoudig verzoek te vragen dat uw foutieve of onvolledige gegevens worden verbeterd of aangevuld.

Recht op beperking van de verwerking: u kunt een beperking van de verwerking van uw gegevens aanvragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens in ons IT-systeem “gemarkeerd” moeten worden en gedurende een bepaalde periode niet meer kunnen worden gebruikt.

Recht op gegevenswissing (‘recht om vergeten te worden’): Behoudens de door de wet voorziene uitzonderingen, heeft u het recht om te eisen dat uw gegevens worden gewist. Als u de mogelijkheid voor ons bedrijf om door te gaan met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens wilt deactiveren, hoeft u alleen maar op dit bericht te antwoorden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt verzoeken dat uw gegevens naar u worden verzonden in een “gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat”.

Klachtrecht: u kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We zetten ons in voor het implementeren van technische en organisatorische maatregelen die een adequaat beveiligingsniveau garanderen om de vertrouwelijkheid van gegevens te beschermen.

We zullen u op de hoogte stellen van elke inbreuk in verband met persoonsgegevens waarvan we kennis krijgen.

U bent ook geregistreerd op onze mailinglijst om ons nieuws te ontvangen. Deze lijst bevat uw e-mailadres dat u aan ons heeft verstrekt.

U hoeft er niets aan te doen. We bewaren uw contactgegevens waardoor we u informatie kunnen meedelen die uitsluitend is gewijd aan onze activiteiten.

We herinneren u er echter aan dat u uw toestemming voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven op elk moment kunt intrekken en uw abonnement kunt opzeggen door op “uitschrijven” onderaan de pagina van elke nieuwsbrief te klikken.

Wij blijven tot uw beschikking voor verdere vragen.